Geniş Kargo Ağı

Uygun Fiyatlı Yüzlerce Ürün

Müşteriye Özel İndirimler

Yürürlülük Tarihi : 10.10.2019
Yayın Tarihi : 10.10.2020
Versiyon No./Belge No. : 1.1./KVK1.1.

RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
İŞ BAŞVURU FORMU AYDINLATMA ve BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ. (ŞİRKET veya RULMAN TİCARET olarak adlandırılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

RULMAN TİCARET'e iletilmiş kişisel veriler, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rıza veya KVK Kanununun 5. maddesinde yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerin işlenmediğini ve üçüncü kişilerle paylaşılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

1.Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Faaliyetlerimiz kapsamında siz iş başvurusunda bulunan adaylarımıza ait aşağıda yer alan verilerinizi belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamakta ve işlemekteyiz.

1.1 Veri Kategorizasyonu

Veri Grupları Kişisel Veriler(özel nitelikli olanlar da dahil)
Kimlik Bilgisi Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, Medeni durumu
İletişim Bilgisi Telefon numarası, Adres Bilgileri
Referans Bilgisi Özgeçmiş bilgileri, Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimler
Eğitim Bilgisi Mezun olduğu Okullar;yabancı dil bilgisi, Katıldığı kurs, seminer ve aldığı sertifikalar, ödüller
Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi Kamera kayıtları ile kaydedilen görüntüler
Cinsiyet Bilgisi Cinsiyet
Görsel ve İşitsel Kayıtlar RULMAN TİCARET'in' tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmak üzere iş yeri ( iş yeri sayılan yerlerde) alanlarında çekilen fotoğraf ve videolar, iş başvuru formu için sizden alınan fotoğraf
Hukuki İşlem Bilgisi Adli mercilerle ile yapılan yazışmalarda ve olası bir yargı sürecinde mahkemelere verilecek dava ve cevap dilekçelerinde yer alan kişisel veri içeren bilgiler,icra takip bilgileri
Sağlık Verisi (özel nitelikli veri) Kişinin kendi rızasıyla ilettiği sağlık verileri
Diğer Sürücü Belgesi Bilgisi, Askerlik Bilgisi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, imza bilgisi, el yazısı

1.2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlendiği

Veri Kategorisi Veri İşleme Amacı
Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Faaliyetlerin Yürütülmesi /Denetimi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri
İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam ve Özlük Yönetimi
Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Talep/Şikayetlerin Takibi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Hukuki İşlem Bilgisi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Cinsiyet İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sağlık Verisi İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Pazarlama Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Alıcı Grubu Aktarım Amacı
Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları Olası bir yargı sürecinde ispat yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz amacıyla
Kanunlardan ve diğer yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemeiz amacıyla
Avukatlar, Danışmanlar,Denetim Firmaları ve Diğer Özel Hukuk Tüzel Kişileri İş Faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve kanundan kaynaklanan sorumlulukların yerine getirilmesi
Tarafınızca referans olarak gösterdiğiniz kişilerle Teyitleşmek amacıyla

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz RULMAN TİCARET tarafından yukarıda sıralanan amaçlar doğrultusunda, tarafınızca başvuru formunun doldurulması yöntemi ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde sözleşmenin kurulması veya ifası, RULMAN TİCARET'in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde ilgilinin açık rızası işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanunun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

1-)Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2-)Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,
3-)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4-)Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5-)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6-)Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7-)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
8-)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda KVKK’nun 11. Maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı (www.rulmanticaret.com) uzantılı internet sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak veya aynı içerikte bir başka yazılı belge ile RULMAN TİCARET'e iletebilirsiniz.
Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi esasları ile ilgili kapsamlı bilgi için (www.rulmanticare.com) adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Tüm taleplerinizi yazılı olarak aşağıda belirtilen adresimize veya e- posta adreslerimize iletebilirsiniz.

RULMAN TİCARET İNŞ. SAN. LTD.ŞTİ.

Mersis no: 0735003286300018

Adres: Saray Mah. Alemdağ Cd. Gümrükçüler San. Sit. B Blok No:28-29 Ümraniye/İST.

TEL: +90 (216) 632 30 00

Kep adresi: rulmanticaret@hs01.kep.tr

E-posta adresi: info@rulmanticaret.com.tr

Web adresi: www.rulmanticaret.com